Onderwerp 1 Diversiteit &Inclusie (D&I) Management definitie

Photo by Christina Morillo: https://www.pexels.com/photo/three-women-sitting-beside-white-table-1181616/

Diversiteit kan worden gedefinieerd als het bereik van menselijke verschillen, bestaande uit tal van zichtbare en niet-zichtbare gronden zoals geslacht, ras, etniciteit, religie, handicap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, burgerschap en vele andere (Raad van Europa)

Diversiteit is de voorwaarde van het hebben of samengesteld zijn uit verschillende elementen; variëteit vooral: de opname van verschillende soorten mensen in een groep of organisatie (Merriam-Webster Dictionary)

Diversiteit omvat alle manieren waarop mensen verschillen, en het omvat alle verschillende kenmerken die het ene individu of groep anders maken dan een andere […] Het gaat ook om verschillende ideeën, perspectieven en waarden (verklarende woordenlijst van termen)

Trefwoord: anders

Het begrijpen en waarderen van de onderlinge afhankelijkheid van de mensheid, culturen en de natuurlijke omgeving

Wederzijds respect oefenen voor kwaliteiten en ervaringen die anders zijn dan die van jezelf

Begrijpen dat diversiteit niet alleen manieren van zijn omvat, maar ook manieren om te weten

Erkennend dat persoonlijke, culturele en geïnstitutionaliseerde discriminatie voor sommigen privileges creëert en in stand houdt, terwijl voor anderen nadelen worden gecreëerd en in stand gehouden

Allianties opbouwen over verschillen heen, zodat we kunnen samenwerken om alle vormen van discriminatie uit te roeien

De EU-wetgeving (richtlijn rassengelijkheid (2000/43/EG) en de EU-richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78/EG) bepalen dat diversiteit zes dimensies omvat: leeftijd – fysieke capaciteiten/handicap – cultuur – geslacht – religie – seksuele geaardheid

 

Bij het accepteren van een bredere en diepere definitie van diversiteit, moet je onderzoeken of je verder bent gegaan dan alleen naar traditionele onderscheidende factoren zoals ras, geslacht en nationaliteit.

Zelfreflectie / Discussie

 • Omvat uw organisatie werknemers met een handicap, van verschillende generaties, met verschillende sociale, economische en educatieve achtergronden?
 • Stelt het werknemers in staat om open te zijn over hun seksuele geaardheid, culturen, politieke opvattingen en religies?
Photo by Marcus Aurelius: https://www.pexels.com/photo/woman-in-orange-tank-top-sitting-on-black-wheelchair-4064696/

Belangrijkste diversiteitsmodellen

3 sleutelbegrippen en hoe ze verschillen

INCLUSIEVE SAMENLEVING

 • Inclusie betekent dat alle leden van een samenleving dezelfde kansen hebben, mensen uit alle groepen en achtergronden worden gewaardeerd en gerespecteerd en dat ieders stem wordt gehoord en ertoe doet.
 • Het betekent niet dat als we een diverse samenleving hebben, we ook een inclusieve samenleving hebben.

ACTIEVE INCLUSIE

 • Actieve inclusie betekent dat elke burger in staat wordt gesteld volledig deel te nemen aan de samenleving, inclusief het hebben van een baan.
 • In de praktijk betekent dit:
  • Adequate inkomensondersteuning
  • Inclusieve arbeidsmarkten
  • Toegang tot hoogwaardige diensten

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKTEN

 • Inclusieve arbeidsmarkten op de volgende manier:
 • Arbeidsmarkten zijn inclusief wanneer iedereen in de werkende leeftijd kan deelnemen aan betaald werk, met name kwetsbare en kansarme mensen

Diversiteit is een feit; inclusie is een actie.

Zelfreflectie / Discussie

Welke voordelen kun je bedenken die voortvloeien uit het toepassen van D&I-praktijken in een organisatie?

Photo by Matheus Bertelli: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-standing-near-each-other-3321797/

Voordelen van D&I in een organisatie

Creativiteit & Innovatie

Innovatie vereist een nieuw perspectief en een goed beheerd divers personeelsbestand kan creativiteit en dynamische bedrijfsoplossingen kweken.

Verscheidenheid aan standpunten

A diverse workforce that feels comfortable communicating varying points of view provides a larger pool of ideas and experiences. Diversity boosts thinking out-of-the-box and effective problem-solving.

Talentenpool

Een inclusief en divers bedrijf zal getalenteerde, ambitieuze en wereldwijd georiënteerde professionals aantrekken. Een diverse talentenpool stelt een organisatie in staat om de beste talenten aan te trekken en te behouden.

Verhoogd aanpassingsvermogen

Bredere vaardighedenbasis bevordert bedrijven om aanpassingsvermogen te hebben, wat betekent dat snellere en effectievere planning, ontwikkeling en uitvoering.

Werkgever naar keuze

Op een diverse werkplek zijn werknemers eerder geneigd gemotiveerd en loyaal te blijven wanneer ze zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen voor hun bijdrage.

Effectievere uitvoering

Diverse teams zijn productiever en presteren beter, ze raken geïnspireerd om hun hoogste vermogen te leveren.

Nieuwe klanten en markten

Diverse teams in een organisatie hebben mogelijkheden om nieuwe markten en opkomende markten te bedienen op basis van hun begrip van specifieke groepen en culturele achtergronden.

Verbeterd imago van de organisatie

Een divers personeelsbestand kan de mening van klanten over de specifieke organisatie en haar diensten of producten verbeteren. Diverse organisaties laten klanten zien die inclusief, ruimdenkend, innovatief en toekomstgericht zijn.

Photo by Vinicius Altava: https://www.pexels.com/photo/people-lying-on-concrete-stairs-2675757/