3 tema: Įvairovės ir įtraukties valdymo planavimas organizacijoje

Įvairovės ir įtraukties valdymas organizacijose

  • Įvairovė darbo vietoje reiškia, kad reikia kurti įtraukią aplinką, kurioje priimami kiekvieno asmens skirtumai, vertinamos jo stipriosios pusės ir sudaromos sąlygos visiems darbuotojams atskleisti savo potencialą.
  • Siekdamos skatinti kūrybiškumą ir pasiūlyti įvairesnes idėjas bei požiūrius, įvairialypės darbo vietos įtraukia žmones turinčius sukauptą skirtingą patirtį bei asmenybės tipus.
Nuotraukos autorius Helena Lopes: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-using-laptop-3688761/

Įvairovės ir įtraukties valdymo planavimas organizacijoje

Sudarykite atskirą darbo grupę planui parengti. Šią grupę turėtų sudaryti darbuotojų, vadovybės bei įvairovės grupės atstovai. Klausimai aptarimui: Kodėl rengiamas planas? Kokią naudą jis duos? Kaip jis susijęs su organizacijos darbu? Ar grupėje yra visi esminiai elementai? Kokių išteklių turi grupė?

Skatinant dalyvavimą, svarbu, kad organizacija nuolat informuotų darbuotojus, klientus bei kitus suinteresuotus asmenis apie plano įgyvendinimo eigą.

Svarbu ištirti situaciją, kad būtų galima parengti tikrąjį planą. Duomenų rinkimo metodai ir šaltiniai galėtų būti:

  • Išnagrinėti, kaip esamose strategijose, gairėse ir politikoje atsižvelgiama į įvairovės ir įtraukties temą.
  • Klientų ir darbuotojų atsiliepimai.
  • Konsultacijos su skirtingomis grupėmis.
  • Lygybė, įvairovė ir įtrauktis, darbuotojų pasitenkinimas, prieinamumo apklausos.

Planavimo proceso, taikytų metodų, pasirinktų priemonių ir kt. aprašymas. Planas turėtų būti svarstomas ir aptariamas, redaguojamas ir priimamas vykdant įprastą organizacijos sprendimų priėmimo procedūrą.

Priemonės įgyvendinamos ir skelbiamos pagal sutartą grafiką.

Poveikis turėtų būti reguliariai stebimas įvairiomis formomis: taikant kokybės užtikrinimo procedūras, naudojant rodiklius ir poveikio vertinimo metodus, klausimynus ir (arba) apklausas.

Atnaujinimai atliekami atsižvelgiant į plano įgyvendinimo stebėseną.

Suvokimas → Sprendimas → Veiksmas

Įvairovės ir įtraukties valdymas organizacijose – kaip pasireiškia įvairovė

Įvairovė organizacijose pirmiausia reiškia sąžiningą elgesį su visais darbuotojais, nediskriminavimą bei lygybės politikos įgyvendinimą. 

Remiantis šiuo požiūriu siekiama sukurti įvairialypę darbo aplinką ir įtraukią kultūrą, kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi vertinamas ir galėtų išnaudoti visą savo potencialą darbo vietoje.

Įvairovės didinimas atsižvelgiant į darbuotojų gebėjimus: poreikis įdarbinti / sudaryti sąlygas dirbti ribotų gebėjimų (kognityvinių, socialinių, emocinių) žmonėms.

Įvairialypė darbo jėga suteikia daugiau žinių, įgūdžių, gyvenimo patirties, požiūrių ir kompetencijų.