Θέμα 5 Σημεία Δράσης για την πρόσληψη γυναικών ΠΤΧ

Photo by RF._.studio: https://www.pexels.com/photo/photo-of-women-at-the-meeting-3811082/

Πρόσληψη Γυναικών ΥΤΧ

 • Οι ικανότητες και τα προσόντα των γυναικών ΥΤΧ αντιπροσωπεύουν σημαντικό οικονομικό δυναμικό στις χώρες υποδοχής. Ωστόσο, μόνο μέσα από συντονισμένες προσπάθειες από μια σειρά παραγόντων και φορέων, μπορεί κάτι τέτοιο να αποδοθεί πλήρως στην πραγματικότητα.
 • Εργοδότες, οργανισμοί και άλλοι τοπικοί δρώντες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες αυτής της ομάδας στόχου και να εφαρμόσουν μια στρατηγική πρόσληψης που συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ένταξη των γυναικών ΥΤΧ, καθώς το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο.
 • Τα ακόλουθα Σημεία Δράσης προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στους εργοδότες σχετικά με το πως να ξεκινήσουν ώστε να κάνουν πραγματική διαφορά.

Πρόσληψη γυναικών ΥΤΧ - Σημεία Δράσης

Ενώ οι περισσότερες χώρες της ΕΕ συμμορφώνονται με τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων στους οποίους παραχωρούνται πλήρη δικαιώματα στην αγορά εργασίας της ΕΕ, σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με το καθεστώς ενός ΥΤΧ. Για τους αιτούντες/τριες ασύλου (δηλαδή, τα άτομα που περιμένουν το αποτέλεσμα της αίτησης τους για άσυλο), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών.

 • Δημιουργία απλοποιημένων διαδικασιών για άδεια εργασίας και άλλα απαραίτητα πιστοποιητικά με βάση σαφείς διοικητικούς κανόνες.
 • Διασφάλιση εφαρμογής των κανονισμών σε ολόκληρη τη χώρα και περιορισμός διακριτικής ευχέρειας σε τοπικό επίπεδο.
 • Σε περίπτωση εμπλοκής πολλών φορέων στη διαδικασία χορήγησης άδειας εργασίας και άδειας φιλοξενίας: Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών, υπηρεσιών απασχόλησης και αρχών μετανάστευσης.
 • Παροχή πληροφοριών στους εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν αιτητές/τριες ασύλου, πρόσφυγες/ισσες και άλλους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης βήμα προς βήμα και της εξατομικευμένης υποστήριξης, για παράδειγμα μέσω τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας.
 • Παροχή εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εργασία αιτούντων/τριων ασύλου και ατόμων που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας.
 • Παροχή νομικών πληροφοριών σε εργοδότες, είτε μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων, είτε με τη χρήση του διαδικτύου και ειδικών γραμμών πληροφόρησης.
 • Δημιουργία υπηρεσιών πληροφόρησης για τους εργοδότες και δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με το διοικητικό πλαίσιο για απασχόληση προσφύγων/ισσών.
Photo by Alexander Suhorucov: https://www.pexels.com/photo/asian-woman-discussing-business-plan-with-diverse-colleagues-6457537/

Δεν υπάρχει μόνο σύγχυση σχετικά με τα διάφορα εργασιακά καθεστώτα και τα πιθανά εργασιακά δικαιώματα, αλλά, υπάρχει και αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια παραμονής στη χώρα φιλοξενίας των αιτούντων/τριών ασύλου, των προσφύγων/ισσών και άλλων δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αναμφίβολα, αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα της πρόσληψης και της μονιμοποίησης γυναικών ΥΤΧ.

Το καθεστώς του “πρόσφυγα” έχει ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο: ωστόσο, ορισμένες χώρες υπαγορεύουν ότι η ανανέωση θα πρέπει να γίνει μετά από μερικά χρόνια. Για άλλα καθεστώτα ΥΤΧ, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη σχετικά με την άδειά παραμονής τους.

Σε αυτό προστίθενται οι αλλαγές πολιτικής στη χώρα υποδοχής, κάτι που ξεφεύγει σαφώς από τον έλεγχο των εργοδοτώ, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα διαφορετικά καθεστώτα δίνουν τη δυνατότητα σε ΥΤΧ να παραμείνουν και επομένως να εργάζονται σε μια χώρα.

 • Εξέταση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων από την έκδοση ανανεώσιμων αδειών διαμονής για πρόσφυγες/ισσες και μικρότερης διάρκειας αδειών διαμονής και άλλους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στην ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Μετριασμός κινδύνου για τους εργοδότες στην επαγγελματική κατάρτιση των αιτούντων/τριων ασύλου και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με καθεστώς ανασφάλειας ή περιορισμένης διάρκειας, δημιουργώντας συστήματα που παρέχουν νομική ασφάλεια κατά την περίοδο της εκπαίδευσης.
 • Ενημέρωση εργαζόμενων για εργασιακά δικαιώματα των αιτούντων/τριων ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
 • Να γίνει ξεκάθαρο για τους κυβερνώντες πως η νομική ανασφάλεια αποτελεί εμπόδιο για πρόσληψη δικαιούχων διεθνούς προστασίας και για επενδύσεις στην κατάρτιση αυτών.
 • Παροχή πληροφοριών σε γυναίκες ΥΤΧ και σε εργοδότες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα της χώρας

Ήξερες ότι… δεδομένα της Ευρωπαϊκής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (2014) έδειξαν ότι οι πρόσφυγες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται στην Ευρώπη είχαν τρείς φορές περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται σε θέσεις εργασίας κατώτερες από το επίπεδο προσόντων τους, σε σύγκριση με τους γηγενείς (60% έναντι 21%) και δύο φορές πιο πιθανό από άλλους μετανάστες (30%).  

 • Οι ΥΤΧ προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο και έχουν συχνά πολλές ικανότητες, ορισμένοι μπορεί να έχουν δουλέψει ως γυναίκες και άντρες γιατροί, νοσηλευτές ή ερευνητές πριν αποχωρήσουν από τη χώρα τους.
 • Αυτό το πολύμορφο προφίλ αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία. Αρχικά, απαιτεί, τον εντοπισμό των δεξιοτήτων των προσφύγων που διαθέτουν ήδη οι πρόσφυγες κατά την άφιξη τους, κάνοντας απολογισμό των τυπικών προσόντων, της προηγούμενης επαγγελματικής τους εμπειρίας και γενικότερα, των ικανοτήτων και των κινήτρων τους.
 • Παροχή στήριξης στους εργοδότες σχετικά με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας). Αυτή η στήριξη πρέπει να παρέχεται δωρεάν και να είναι ευρέως διαθέσιμη.
 • Βελτίωση των διαδικασιών και της παροχής πληροφοριών σχετικά και της αξιολόγησης ξένων πιστοποιητικών/προσόντων και άτυπων δεξιοτήτων.
 • Προσδιορισμός και αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες πρόσφυγες σε σχέση με την αξιολόγηση δεξιοτήτων.
 • Συμμετοχή των εργοδοτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εργαλείων εντοπισμού δεξιοτήτων.
 • Ενθάρρυνση στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, όπως το Εργαλείο Δεξιοτήτων της ΕΕ για ΥΤΧ: https://bit.ly/2IZEur0.
 • Παροχή ευκαιριών μέσα από τις οποίες θα μπορούν οι πρόσφυγες να αναδείξουν τις δεξιότητες τους. Κατάθεση μαρτυριών από τους υποψήφιους όπως π.χ. από κοινωνικούς λειτουργούς, χορηγούς ή μέντορες.
 • Δεν πρέπει να αναμένεται από τους πρόσφυγες να παρέχουν βασικές πληροφορίες/έγγραφα.
 • Ενθάρρυνση εργοδοτών που παρέχουν πρακτική άσκηση να παρέχουν και συστάσεις
 • Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εργοδοτών σχετικά με τα εργαλεία επαλήθευσης δεξιοτήτων
 • Παροχή βασικών πληροφοριών για τις χώρες προέλευσης προσφύγων, όπως για παράδειγμα, δεδομένα/γεγονότα, αρχεία σχετικά με τις πρωτογενείς βιομηχανίες στη χώρα καταγωγής τους, την εργασιακή κουλτούρα κτλ.

Photo by Alexander Suhorucov: https://www.pexels.com/photo/cheerful-multiethnic-colleagues-discussing-contract-in-office-6457520/

Σε συνέχεια της προηγούμενης θεματικής, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωριστεί η ετοιμότητα των ΥΤΧ για εργασία, όπως για παράδειγμα η ένδειξη ετοιμότητας για εκπαίδευση σε σχέση με τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας.

 • Η γλώσσα είναι μια από τις πιο βασικές δεξιότητες για τη χώρα υποδοχής για την οποία πρέπει να υπάρξει στήριξη ώστε να η εκπαίδευση στη γλώσσα να είναι προσβάσιμη στους πρόσφυγες. Μελέτες δείχνουν πως μια τέτοια υποστήριξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητική ώστε οι πρόσφυγες να βρουν εργασία, ιδιαίτερα όταν η εκμάθηση της γλώσσας παρέχεται σε περιβάλλον εργασίας.
 • Οι ΥΤΧ ενδεχομένως να χρειάζεται να λάβουν κάποιες πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής (π.χ. διαδικασίες και κανόνες, κουλτούρα οργάνωσης κτλ.). Για να επιτευχθεί αυτό, οι ΥΤΧ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σχετικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται ιδανικά στο χώρο εργασίας (π.χ. πρακτική άσκηση, μαθητεία, κατάρτιση στην εργασία)

Παροχή εκμάθησης γλώσσας η οποία να είναι βασισμένη στις δεξιότητες, στο προφίλ και τις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών ΥΤΧ.

 • Παροχή εκπαίδευσης της γλώσσας για συγκεκριμένο επάγγελμα και στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, ιδανικα, στο περιβάλλον εργασίας.
 • Παροχή οικονομικής στήριξης ή δανείων σε πρόσφυγες που πρέπει να κάνουν μαθήματα οδήγησης
 • Παροχή πρακτικής άσκησης, καθοδήγησης ή/και εκπαιδευση σε γυναίκες ΥΤΧ ως βοήθεια για μια πρώτη εργασιακή εμπειρία στην αγορά εργασίας της χώρας φιλοξενίας.

Διευκόλυνση ευκαιριών μάθησης για ΥΤΧ σχετικά με τις τοπικές πρακτικές απασχόλησης και την επαγγελματική εθιμοτυπία που αναμένεται μετά την πρόσληψη.  

 • Καθιέρωση συστημάτων παραπομπής μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των προσφυγων για εργασία.

Αφού εντοπιστούν οι δεξιότητες των γυναικών ΥΤΧ, καθώς και οι ανάγκες για επαγγελματική διαθεσιμότητα, το επόμενο βήμα είναι η αντιστοίχηση των δεξιοτήτων αυτών με τις ανάγκες των πιθανών εργοδοτών και των θέσεων εργασίας.

 • Αυτό αποτελεί πρόκληση για διάφορους λόγους: (1) οι γυναίκες ΥΤΧ συνήθως δεν διαθέτουν το τοπικό δίκτυο που θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν πιθανές θέσεις εργασίας που να ταιριάζουν με τις δεξιότητες τους, (2) Τα γραφεία εξευρέσεως εργασίας ενδέχεται να αγνοούν το συγκεκριμένο υπόβαθρο και τις δεξιότητες των ΥΤΧ, (3) Οι ΥΤΧ ενδέχεται να μην γνωρίζουν που να αναζητήσουν εργασία, και, τέλος, (4) οι ΥΤΧ μπορεί να ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθιστώντας έτσι δύσκολη τη μετακίνηση τους.
 • Προκειμένου οι εργοδότες να έρθουν σε επαφή με πιθανές υποψήφιες εργαζόμενες γυναίκες ΥΤΧ, πρέπει οι πληροφορίες σχετικά με το προφίλ τους και τις δεξιότητες τους, να είναι εύκολα προσβάσιμες προς αυτούς (μέτρα GDPR).
 • Ένας πολύ καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω δημοσιοποίησης των θέσεων εργασίας, ενός ισχυρού εργαλείου για τη γεφύρωση του χάσματος πληροφοριών που συνήθως διαχωρίζει τους πιθανούς υποψήφιους από τις ευκαιρίες εργοδότησης.
 • Λάβετε υπόψη τις δεξιότητες των προσφύγων και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης
 • Εκπαιδεύστε το προσωπικό ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για θέματα που σχετίζονται με τις ΥΤΧ και τις δεξιότητες τους
 • Καθοδηγήστε τους ΥΤΧ με δυνητικά μεταβιβάσιμες δεξιότητες προς σχετικά επαγγέλματα
 • Διευκολύνετε την καλύτερη αντιστοίχιση των διαθέσιμων ευκαιριών εργοδότησης με τις δεξιότητες των γυναικών ΥΤΧ
 • Διοργανώστε εκθέσεις ευκαιριών εργοδότησης ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες των εργοδοτών και τις δεξιότητες των γυναικών ΥΤΧ
 • Προσεγγίστε τις γυναίκες του ΥΤΧ υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές μορφές πρόσληψης, όπως για παράδειγμα, επικοινωνία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνεργάζονται μαζί με ΥΤΧ
 • Συνεργαστείτε πιο στενά με τις δημόσιες αρχές καθώς και με τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εργοδότησης για τον καλύτερο εντοπισμό και τη μεγιστοποίηση των κατάλληλων ευκαιριών εργασίας για τις γυναίκες τρίτων χωρών
 • Αναπτύξτε ή προσαρμόστε διαδικτυακές πλατφόρμες για υποστήριξη της πρόσβασης των εργοδοτών στη δεξαμενή ικανών ΥΤΧ – δείτε το παράδειγμα από την Κύπρο.
Photo by cottonbro: https://www.pexels.com/photo/person-in-white-long-sleeve-shirt-holding-a-clipboard-with-resume-5989933/

Δράση 6 – Παροχή ίσων ευκαιριών εργοδότησης και εξάλειψη στερεοτύπων

 • Όπως συζητήθηκε σε προηγούμενες θεματικές ενότητες, η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η ενεργή εργασία για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς είναι υψίστης σημασίας και μακροπρόθεσμα, ωφελεί όχι μόνο ΥΤΧ αλλά και τους οργανισμούς και τις οντότητες στο σύνολο τους, καθώς είναι σε θέση να έχουν μια μεγάλη δεξαμενή ικανών ατόμων να επιλέξουν και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους.
 • Σε προηγούμενες θεματικές ενότητες, έχει συζητηθεί διεξοδικά το θέμα της παροχής ίσων ευκαιριών στην εργοδότηση και η διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε!

Το ήξερες; Η αποστολή εικονικών βιογραφικών για κενές θέσεις εργασίας απέδειξε ότι σε πολλές χώρες, τα ονόματα των υποψηφίων έχουν σημασία.

Τέτοιες μελέτες έχουν αποδείξει πως για να καλεστεί σε μια συνέντευξη άτομο του οποίου το όνομα ακούγεται ως “όνομα μετανάστη/τριας” πρέπει να αιτηθεί 3-4 φορές για την ίδια θέση εργασίας στην οποία ένα άτομο με “συνηθισμένο όνομα” θα αιτηθεί μια φορά, ενώ το βιογραφικό που θα αποστείλουν και τα δύο άτομα θα είναι πανομοιότυπα.

Δράση 7 – Προετοιμασία του εργασιακού περιβάλλοντος

 • Το να καλωσορίσετε γυναίκες ΥΤΧ σε ένα νέο για εκείνες, εδραιωμένο χώρο εργασίας, στον οποίο δεν είναι εξοικειωμένες και ούτε είχαν ξανά αναπτύξει στενή συνεργασία με συνεργάτες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.
 • Για να καλωσορίσουμε και να ενσωματώσουμε τις γυναίκες ΥΤΧ σε έναν χώρο εργασίας απαιτείται προετοιμασία και όλοι – ηγεσία, προϊστάμενοι, συνάδελφοι – πρέπει να συμμετέχουν.
 • Οι προκλήσεις συχνά έχουν να κάνουν με τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τις γυναίκες ΥΤΧ λόγω έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων ή δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση ώστε να τις προσεγγίσουν λόγω των πολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν.
 • Η διοίκηση μπορεί να μην είναι εξοικειωμένη με τρόπους αντιμετώπισης ευαίσθητων ζητημάτων όπως οι πολιτισμικές διαφορές στις συμπεριφορές στο χώρο εργασίας ή να μην είναι εξοικειωμένοι με τις διαφορετικές μορφές επικοινωνίας.

Ήξερες ότι Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η επαφή με μέλη από άλλες εθνοτικές ομάδες μειώνει στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν αυτές οι συναντήσεις συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι συναντιούνται μεταξύ τους ως ίσοι/ες και στο πλαίσιο μιας ρουτίνας, π.χ. στο χώρο εργασίας ή στο σχολείο.

 • Διασφάλιση ότι τα μέτρα στήριξης για ένταξη γυναικών ΥΤΧ στην αγορά εργασίας, συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων του τοπικού πληθυσμού, στο μέτρο του δυνατού
 • Ανάπτυξη μιας σαφής και ισορροπημένης στρατηγικής επικοινωνίας, εστιάζοντας σε γεγονότα

Συμμετοχή ανώτερων στελεχών στη μετάδοση του σκεπτικού πρόσληψης ΥΤΧ στο προσωπικό

 • Παροχή ευκαιριών μέσω καθοδήγησης ή δραστηριοτήτων ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος, στο προσωπικό ώστε να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία
 • Εκπαίδευση σε επόπτες και προσωπικό για το πως μπορούν να στηρίξουν τους πρόσφυγες
 • Παροχή ξεκάθαρων πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές της εταιρείας και τις εργασιακές συνήθειες, στους εισερχόμενους ΥΤΧ
 • Εξεύρεση πρακτικών τρόπων για παροχή υποστήριξης και εκμάθησης της γλώσσας
 • Εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

Για περισσότερα, επισκεφθείτε προηγούμενες θεματικές ενότητες.

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας
 • Παροχή καθοδήγησης στους εργοδότες σχετικά με την προετοιμασία του χώρου εργασίας για την πρόσληψη γυναικών ΥΤΧ
 • Διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και γυναικών ΥΤΧ πριν και κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της πρόσληψης
 • Παροχή μαθημάτων κατάρτισης για τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τις διαφορετικές κουλτούρες στο χώρο εργασίας
Photo by fauxels: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-standing-near-window-3184427/

Δράση 8 – Ενεργοποίηση μακροχρόνιας εργοδότησης

 • Οι ενέργειες που συζητήθηκαν ήδη είναι ζωτικής σημασίας για την εισαγωγή των γυναικών ΥΤΧ στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η υποστήριξη της ένταξης είναι μια συνεχής διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι τοπικοί δρώντες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην εργασία και η μακροπρόθεσμη εργοδότηση των γυναικών ΥΤΧ.
 • Το ότι οι γυναίκες ΥΤΧ συνδέονται πρώτη φορά με την αγορά εργασίας μέσω προσωρινών ρυθμίσεων (π.χ. πρακτική άσκηση, επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας, προσωρινές συμβάσεις) είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά.
 • Η μετάβαση σε πιο σταθερή απασχόληση και προοδευτικές σταδιοδρομίες ενδέχεται να απαιτεί περαιτέρω υποστήριξη για τους εργοδότες και τις γυναίκες ΥΤΧ, καθώς η προσαρμογή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Το ήξερες; Στοιχεία από τη Σουηδία δείχνουν ότι οι πρόσφυγες με χαμηλή μόρφωση χρειάζονται περισσότερο από διπλάσιο χρόνο για να βρουν δουλειά, από αυτόν που χρειάζονται οι πρόσφυγες με μέση εκπαίδευση. Ακόμη και μετά από δέκα και πλέον χρόνια διαμονής ή εργοδότησης τους, τα ποσοστά παραμένουν 20 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από εκείνα των ατόμων με μέση εκπαίδευση.

 • Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης γυναικών ΥΤΧ στην οποία να αναφέρεται η πιθανότητα μακροχρόνιας πορείας ένταξης
 • Βοήθεια σε γυναίκες ΥΤΧ ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, ειδικότερα σε ότι αφορά την εκμάθηση της γλώσσας – για να μπορούν να συνεισφέρουν και να είναι παραγωγικές στο χώρο εργασίας τους
 • Δημιουργία αφοσιωμένων υπαλλήλων οι οποίοι να υποστηρίζουν τις εταιρείες που εργοδοτούν γυναίκες ΥΤΧ, κατά τους πρώτους μήνες μετά την πρόσληψη τους
 • Παροχή ευκαιριών για συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων όσων εργοδοτούνται ήδη
 • Διασφάλιση ότι το κίνητρο των γυναικών ΥΤΧ να βρουν γρήγορα εργασία δεν συγκρούεται με την ανάγκη τους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα για τη δημιουργία βιώσιμης εργασίας πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες των γυναικών ΥΤΧ
 • Πιστοποίηση δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών ΥΤΧ
 • Υποστήριξη πρόσθετων μέτρων κατάρτισης και αναβάθμισης των γυναικών στην εργασία, μεταξύ άλλων, μέσω πιο ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας εκεί και όπου χρειάζεται
 • Ενημέρωση επόπτων για το πως μπορούν να στηρίξουν αυτές τις γυναίκες και σε ποιούς/ες επόπτες/τριες μπορούν οι ίδιοι να απευθύνονται αν χρειάζονται πρόσθετη καθοδήγηση
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των γυναικών με χαμηλή ειδίκευση για την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ της εργασίας το συντομότερο δυνατό, και της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μακροπρόθεσμη εργοδότηση
 • Διασφάλιση μακροπρόθεσμων ευκαιριών καθοδήγησης για τους πρόσφυγες
 • Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο οι οργανισμοί προσλαμβάνουν ΥΤΧ είναι για να επιτύχουν τους δείκτες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) τους. Αν και αυτό μπορεί αρχικά να είναι ένα μεγάλο κίνητρο, μετέπειτα μπορεί να μην προσφέρει επαρκή κίνητρα για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη εργοδότηση.. Επιπλέον, σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, στην ΕΚΕ είναι συχνά οι πρώτοι προϋπολογισμοί που αποκόπτονται.
 • .Η προσπάθεια πρόσληψης γυναικών ΥΤΧ γίνεται πιο εφικτή λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο.
 • Επιπλέον, οι εργοδότες επισημαίνουν πως οι πρόσφυγες είναι συχνά ένα εργατικό δυναμικό με ιδιαίτερα κίνητρα και αφοσίωση. Η εξάλειψη οποιονδήποτε φραγμών και η τεκμηρίωση και η προώθηση του ότι η πρόσληψη γυναικών ΥΤΧ είναι επιχειρηματική υπόθεση, αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών εργοδότησης για όλες τις γυναίκες ΥΤΧ, σε διάφορους τομείς εργασίας.
 • Μείωση του αρχικού κόστους πρόσληψης ΥΤΧ, εκεί και όπου είναι δυνατόν, αξιοποιώντας επιδοτήσεις προσωρινής απασχόλησης ή φορολογικές ελαφρύνσεις
 • Έρευνα για χαμηλού κόστους, διαθέσιμα μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων των γυναικών ΥΤΧ
 • Σκιαγράφηση των τομέων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε παρούσα και μελλοντική φάση, και πως οι γυναίκες ΥΤΧ μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών πρόσληψης.
 • Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνεται πρότυπο, γνωστοποιώντας σε άλλους εργοδότες αλλά και στο κοινό, ότι η πρόσληψη γυναικών ΥΤΧ είναι επιχειρηματική υπόθεση
 • Εγγραφή για σχετικές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία “Ενωμένοι εργοδότες για ένταξη”, της Ευρωπαικής Επιτροπής ή όπως ο εθνικός Χάρτης Διαφορετικότητας (διαθέσιμος σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ)
 • Διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) για την επίτευξη μιας καλύτερης οικονομικής κλίμακας για την υποστήριξη της εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών
 • Παρουσίαση θετικών παραδειγμάτων, με τη χρήση μαρτυριών από εργοδότες γυναικών ΥΤΧ και παρουσίαση συγκεκριμένων δεξιοτήτων που παρέχουν οι συγκεκριμένες εταιρείες
 • Συλλογή εμπειριών εργοδοτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ΥΤΧ υποστήριξαν συνδέσμους με νέες βάσεις πελατών ή άνοιξαν νέες αγορές
 • Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις εμπειρίες των εργοδοτών κατά την πρόσληψη και την συνεργασία με εργαζόμενους ΥΤΧ και παρουσίαση καλών προτύπων αυτών των εμπειριών
 • Υποστήριξη και συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς και ερευνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη μετρήσιμων δεικτών για την καλύτερη κατανόηση της συμβολής των ΥΤΧ στην οικονομία
 • Παροχή πληροφόρησης στους εργοδότες σχετικά με το ότι σχετικές προσλήψεις δημιουργούν ένα ποικίλο εργατικό δυναμικό, προσαρμόσιμο και πρόθυμο να μάθει
 • Καθιέρωση συστημάτων παραπομπής μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας για εργασία των γυναικών ΥΤΧ
Photo by Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-beautiful-woman-using-her-laptop-9158994/

Δράση 10 – Συντονισμός δράσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων

 • Ενώ μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των τοπικών παραγόντων σχετικά με την εργασιακή ένταξη των γυναικών ΥΤΧ, φαίνεται να απουσιάζει ο συντονισμός μεταξύ σχετικών ενδιαφερόμενων.
 • Η έλλειψη συντονισμού μπροεί να οδηγήσει είτε στην μη παροχή ουσιαστικής υποστήριξης είτε στην υπερβολική παροχή στήριξης. Επίσης, δυσκολεύει τόσο τους εργοδότες όσο και τις τρίτες χώρες να προσδιορίσουν ποιος είναι ο πιθανός ομόλογος τους ή η πηγή τους.
 • Βασικό στοιχείο για σωστό συντονισμό είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω της χαρτογράφησης των δραστηριοτήτων κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

Το ήξερες; Το 2004, η Πορτογαλική Ύπατη Αρμοστεία για τη Μετανάστευση και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο (ACIDI) δημιούργησε Εθνικά Κέντρα Υποστήριξης Μεταναστών (CNAI)  Τώρα, δραστηριοποιείται στη Λισαβόνα, το Πόρτο και το Φάρο. Το έργο τους υποστηρίζεται επίσης από μικρότερα, τοπικά γραφεία σε όλη τη χώρα. Δείτε περισσότερα εδώ: https://bit.ly/1RCMPhn.

 • Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών (π.χ. μέσω πλατφόρμας συντονισμού) και κοινοποίηση πληροφοριών
 • Χαρτογράφηση δραστηριοτήτων των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών
 • Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης του εργοδότη σε πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους ρόλους των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών και τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας μεταξύ τους
 • Υποστήριξη και κατανόηση τα βέλτιστα συμφέροντα των ΥΤΧ δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν από κανένα οργανισμό και ότι για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη μια συντονισμένη προσπάθεια
 • Απαιτείται συνεργασία. Η υποστήριξη και οι προσφορά όλων των ενεργείων ένταξης πρέπει να γίνεται συντονισμένα