Θέμα 4 Δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος συμπερίληψης

Ερώτηση: Πως μπορούν οι οργανισμοί να κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς την δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας της Διαφορετικότητας και Ένταξης στην αγορά εργασίας;

→ H ένταξη ξεκινά με την κατανόηση της επιχειρηματικής υπόθεσης για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αγκαλιάζει την διαφορετικότητα. Καθώς και με τη γνώση του τι χρειάζεται για να μεταβούμε από ένα πρόγραμμα Διαφορετικότητας με γνώμονα τη συμμόρφωση, σε μια συμπεριληπτική κουλτούρα που δημιουργεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη συζήτηση.

 • Δεσμευτείτε αποφασιστικά με σκοπό
 • Κάντε την αλλαγή
 • Αναγνωρίστε ότι η ηγεσία έχει σημασία
 • Αναγνωρίστε τις προκαταλήψεις
 • Αποδεχτείτε τις διαφορές
 • Για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς είναι ύψιστης σημασίας να κατανοήσουμε τις ασυνείδητες προκαταλήψεις, να τις αναγνωρίσουμε και να τις καταπολεμήσουμε. Κατά την εφαρμογή επιτυχημένων πολιτικών για την Διαφορετικότητα και την Ένταξη στην αγορά εργασίας είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας αισθάνεται ότι εκτιμάται και ακούγεται.
 • Οι οργανισμοί θα πρέπει να διατηρούν μια ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία και διαφάνεια με τους εργαζόμενους. Ένας εργασιακός χώρος με διαφανή επικοινωνία είναι ένας πιο συνεργατικός και αξιόπιστος εργασιακός χώρος, καθώς παρουσιάζει περισσότερες ευκαιρίες στους εργαζόμενους να έχουν λόγο σε θέματα που αφορούν όλους.

Οι πρακτικές για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς περιλαμβάνουν:

 • Ενεργή συμμετοχή της ανώτερης ηγεσίας σε διάφορες εκδηλώσεις σημαντικές για ορισμένες ομάδες διαφορετικότητας
 • Εφαρμογή των τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την διαφορετικότητα που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους
 • Δημιουργία και συμμετοχή στις δραστηριότητες για διάφορες ομάδες διαφορετικότητας
 • Αποφυγή προσωπικών ασυνείδητων προκαταλήψεων για τη δημιουργία εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, ομάδων
Photo by Kampus Production: https://www.pexels.com/photo/friends-having-a-party-on-rooftop-building-5935196/

Διαφήμιση θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

 • Ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία παρουσιάζεται στις αγγελίες της μπορεί να έχει καθοριστική σημασία για την διαφορετικότητα των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση.
 • Είναι σημαντικό για την επωνυμία (branding) του εργοδότη.
 • Χρησιμοποιήστε ουδέτερη γλώσσα και διατυπώσεις
 • Αποφύγετε να αναφέρετε την προτιμώμενη ηλικία στην περιγραφή της θέσης εργασίας
 • Αποφύγετε την κωδικοποίηση λόγω φύλου και την διατύπωση λέξεων με αρσενικό πρόσημο
 • Ενθαρρύνετε τους υποψηφίους από διαφορετικές ομάδες και από όλα τα κοινωνικά στρώματα της κοινότητας
 • Να είστε σαφείς σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας
 • Στην αγγελία, συμπεριλάβετε δήλωση δέσμευσης για την διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες στον οργανισμό

Συμπεριληπτική Διαδικασία Πρόσληψης: Κριτήρια επιλογής και συνέντευξη εργασίας

→ Οι συμπεριληπτικές προσλήψεις βασίζονται στην αξιοκρατία, ενώ λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι διαδικασίες να είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις που σχετίζονται με την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που δεν σχετίζονται με την απόδοσή του στην εργασία.

 • Πρόσληψη στα τυφλά (blind hiring) : μια σύγχρονη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αποκλείσει τις προσωπικές πληροφορίες ενός υποψηφίου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να δημιουργήσουν προκαταλήψεις σε μια απόφαση πρόσληψης. Η προκατάληψη μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς τρόπους – τόσο ασυνείδητους όσο και συνειδητούς – ενώ οι έρευνες λένε ότι η προκατάληψη μπορεί να εμφανιστεί ήδη από την αρχική φάση ελέγχου βιογραφικών σημειωμάτων.
 • Ο υπεύθυνος της συνέντευξης πρέπει να εξετάσει αν ο χρόνος, ο τόπος, η προσβασιμότητα και οι μέθοδοι πρόσληψης είναι κατάλληλες για όλα τα μέλη της κοινότητας.
 • Χρήση ουδέτερης ή συμπεριληπτική ως προς το φύλο γλώσσα/διατυπώσεις
 • Προσφορά εργασίας: ρωτήστε τους υποψηφίους αν έχουν ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις
 • Αποφύγετε τις προσωπικές ερωτήσεις (π.χ. σκοπεύετε να παντρευτείτε/να μείνετε έγκυος σύντομα)
 • Εμπλέξτε ένα σύνολο διαφορετικών ατόμων στη διαδικασία πρόσληψης, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την ανεξάρτητη αξιολόγηση των υποψηφίων
 • Επιμείνετε σε δομημένες συνεντεύξεις και κάρτες βαθμολογίας με αντικειμενικές μετρήσεις για να επιτύχετε αντικειμενικότητα – οι δομημένες συνεντεύξεις προβλέπουν καλύτερα την απόδοση στην εργασία από ό,τι οι μη δομημένες συνεντεύξεις (Macan 2009).
Photo by cottonbro: https://www.pexels.com/photo/woman-in-black-long-sleeve-shirt-had-a-job-interview-5989927/

Πρακτικές ενεργής ένταξης των εργαζομένων

 • Δίκαιη αμοιβή και δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους. Περιλαμβάνει επίσης την απόφαση σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται (και πληρώνονται) με βάση τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία. Συνιστάται η διαφανής επικοινωνία σχετικά με το σύστημα αμοιβών και τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση για τη διαφορετικότητα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής για τη διαφορετικότητα, καθώς αποτελεί έναν τρόπο βελτίωσης των σχέσεων με τους εργαζόμενους, τη διοίκηση, τους προμηθευτές και τους πελάτες. Δεν πρέπει να αξιοποιείται μόνη της, αλλά ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής.
 • Έρευνες για την ισότητα
 • Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα διαφορετικότητας
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες διαφορετικότητας
 • Ενσωμάτωση της διαφορετικότητας σε άλλες εκπαιδεύσεις
 • Εκπαίδευση διαφορετικών ομάδων
 • Συνεργασία με εσωτερικό εκπαιδευτή/εξωτερικό σύμβουλο
 • Εκπαίδευση προσομοίωσης διαφορετικότητας
 • Πολιτισμική κατάρτιση
 • Υποχρεωτική βασική εκπαίδευση σε θέματα διαφορετικότητας για τα στελέχη όπως managers
 • Εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης
 • Συμβουλευτικά ζεύγη
 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Είναι σημαντικό να εστιάσετε στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των υπαλλήλων σας, προκειμένου να κρατήσετε ικανούς και αφοσιωμένους υπαλλήλους, με βελτιωμένη παραγωγικότητα, δέσμευση και επαγγελματική ικανοποίηση
 • Ισότιμη μεταχείριση των διαφόρων μορφών οικογενειακών σχέσεων και σχέσεων φροντίδας
 • Ευέλικτος χρόνος εργασίας
 • Τηλεργασία
 • Κέντρο παιδικής φύλαξης και φροντίδας/παιδικός σταθμός
 • Παροχές και υπηρεσίες παραπομπών για τη φροντίδα των παιδιών
 • Βοήθεια μετεγκατάστασης
 • Διαμοιρασμός εργασίας
 • Βοήθεια για άδεια οικογενειακής φροντίδας
 • Αναθέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Εργασία από το σπίτι
 • Αποζημίωση για τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων
 • Προγράμματα γυμναστικής και ευεξίας
 • Υπηρεσίες παραπομπής σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων
Photo by Alexander Suhorucov: https://www.pexels.com/photo/successful-multiethnic-business-colleagues-in-modern-office-6457579/

Βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται

Η συμπεριληπτική κουλτούρα βασίζεται στο σεβασμό. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται και να συμπεριφέρονται στους άλλους με ευγένεια και ευπρέπεια. Και μόνο η γνώση ότι ο σεβασμός αποτελεί απαίτηση της εταιρείας, ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να μιλούν και να μοιράζονται νέες ιδέες.

Μια μελέτη της Gallup διαπίστωσε ότι τα άτομα που είχαν λάβει καθοδήγηση (coaching)σχετικά με τις δυνατότητες τους παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στην αντιλαμβανόμενη ένταξη.

Όπως σημειώθηκε, ένας από τους λόγους για τους οποίους οι εταιρείες έχουν εξαρχής πολιτικές για τη διαφορετικότητα είναι απλώς επειδή είναι το σωστό. Αλλά για να προωθήσει αυτή η στρατηγική διαφορετικότητας καθώς και μια συμπεριληπτική κουλτούρα, οι ηγέτες πρέπει να καταστήσουν σαφείς τις αξίες και τις προθέσεις τους. Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν σκόπιμα ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράζονται με ασφάλεια και όπου θα μπορούν να εκφράζονται συγκεκριμένες ανησυχίες με διαφάνεια και εμπιστοσύνη.

Αυτοστοχασμός (Self-reflection)

Μπορείτε να σκεφτείτε μια καλή πρακτική που υιοθέτησε ο οργανισμός σας ή που θα θέλατε να εφαρμόσετε στο μέλλον; Ποιες είναι οι πιθανές προκλήσεις στην υιοθέτηση αυτής της πρακτικής;