Θέμα 3 Σχεδιασμός Διαχείρισης της Δ&Σ στον Οργανισμό

Διαχείριση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης σε έναν οργανισμό

  • Διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας σημαίνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που αποδέχεται τις διαφορές κάθε ατόμου, αγκαλιάζει τα δυνατά του σημεία και παρέχει ευκαιρίες σε όλο το προσωπικό να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του.
  • Οι διαφορετικοί χώροι εργασίας περιλαμβάνουν άτομα με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, ώστε να ενισχύεται η δημιουργικότητα και να προσφέρεται εύρος απόψεων και ιδεών.
Photo by Helena Lopes: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-using-laptop-3688761/

Σχεδιασμός διαχείρισης της Διαφορετικότητας και της Ένταξης σε έναν οργανισμό

Συγκροτήστε μια ξεχωριστή ομάδα εργασίας για τη σύνταξη ενός σχεδίου. Η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπροσώπους του προσωπικού, της διοίκησης και των ομάδων συζήτησης για τη διαφορετικότητα: : Γιατί συντάσσεται το σχέδιο; Ποια είναι τα οφέλη που θα έχει; Πώς σχετίζεται με το έργο του οργανισμού; Περιέχει η ομάδα όλα τα βασικά στοιχεία; Τι είδους πόροι είναι στη διάθεση της ομάδας;

Για την ενθάρρυνση της συμμετοχής, είναι σημαντικό ο οργανισμός να κρατά το προσωπικό, τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους ενήμερους σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου.

Είναι σημαντικό να γίνει μια έρευνα της κατάστασης προκειμένου να καταρτιστεί το πραγματικό σχέδιο. Οι μέθοδοι και οι πηγές συλλογής δεδομένων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

  • Εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι υφιστάμενες στρατηγικές, κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές λαμβάνουν υπόψη το θέμα της της διαφορετικότητας και της ένταξης σε έναν οργανισμό.
  • Ανατροφοδότηση (feedback) των πελατών και του προσωπικού
  • Διαβούλευση με διάφορες ομάδες
  • Έρευνες για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την προσβασιμότητα

Περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των μέτρων που επιλέχθηκαν κ.λπ. Το σχέδιο θα πρέπει να εξετάζεται και να συζητείται, να επεξεργάζεται και να υιοθετείται στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

Τα μέτρα εφαρμόζονται και ανακοινώνονται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Ο αντίκτυπος θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με διάφορες μορφές: διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με τη χρήση δεικτών και μεθόδων αξιολόγησης του αντίκτυπου, ερωτηματολόγια/έρευνες κ.λπ.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται σε σχέση με την παρακολούθηση (monitoring) της εφαρμογής του σχεδίου.

Ευαισθητοποίηση → Απόφαση → Δράση

Διαχείριση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης - πώς λειτουργεί η διαφορετικότητα

Η διαφορετικότητα στους οργανισμούς συνάδει πρώτα απ’ όλα με τη δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων και συνάδει με τις πολιτικές μη διάκρισης και ισότητας.

Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διαφορετικού εργασιακού περιβάλλοντος και μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας στην οποία ο καθένας αισθάνεται ότι εκτιμάται και μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του στον εργασιακό χώρο.

Η ενίσχυση, δηλαδή, της διαφορετικότητας όσον αφορά τις ικανότητες των εργαζομένων: ανάγκη ύπαρξης/δημιουργίας εργασίας για άτομα με περιορισμένες ικανότητες (γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές).

Ένα εργατικό δυναμικό που συμπεριλαμβάνει διαφορετικότητα στη σύνθεση του, αντιπροσωπεύει μια βαθύτερη δεξαμενή γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών ζωής, προοπτικών και τεχνογνωσίας.