Θέμα 3 Επικοινωνία

Η ικανότητα ορθής χρήσης των μέσων επικοινωνίας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σήμερα οι υπηρεσίες αλληλογραφίας, η κοινή χρήση εγγράφων, οι τηλεδιασκέψεις και η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter και Linkedin) θεωρούνται βασικές ψηφιακές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει κάθε επαγγελματίας.

Μερικές συμβουλές για να έχετε μια σωστή διαδικτυακή επικοινωνία:

  • Να έχετε καλή ποιότητα ήχου και βίντεο
  • Να έχετε την κάμερα ανοιχτή
  • Να είστε προετοιμασμένοι εκ των προτέρων
  • Προσαρμόστε τη γλώσσα σας στο πλαίσιο, ιδίως εάν η επικοινωνία γίνεται σε γραπτή μορφή (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Επιπλέον, η επικοινωνία μπορεί να είναι εξωτερική ή εσωτερική. Ορισμένα μέσα είναι χρήσιμα για την εσωτερική, άλλα για την εξωτερική. Αυτοί οι δύο τύποι επικοινωνίας είναι συμπληρωματικοί, γι’ αυτό και πρέπει να λειτουργούν χέρι-χέρι.

Εσωτερική Επικοινωνία

Η εσωτερική επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών εντός του ίδιου του οργανισμού. Στην εσωτερική επικοινωνία, τα μηνύματα μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων (WhatsApp ή Telegram), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Gmail, Outlook, Hotmail), ενδοδικτύου, κοινόχρηστων αρχείων (Google Drive, Dropbox, OneDrive, WeTransfer) ή σύγχρονων πλατφορμών επικοινωνίας εργαζομένων (Teams, Webex, Skype, Google Suite, Microsoft Suite, Slack).

Source: https://haiilo.com/blog/12-reasons-why-internal-external-communications-go-hand-in-hand/

Εξωτερική Επικοινωνία

Ως εξωτερική επικοινωνία ορίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άτομα και οντότητες εκτός του οργανισμού.

Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις πρέπει να απευθύνονται σε πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, κυβερνητικές υπηρεσίες, επενδυτές και άλλους φορείς. οι οργανισμοί επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο σε καθημερινή βάση.

Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση, επειδή πρέπει να οργανώσουν τη στρατηγική και όλη η επικοινωνία πρέπει να αντανακλά τις αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού.

Η εξωτερική επικοινωνία μπορεί να είναι επίσημη, όπως η αλληλογραφία (Gmail, Hotmail, Outlook), οι ανακοινώσεις, οι ανακοινώσεις, και ανεπίσημη χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, η επικοινωνία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται κάποιος.

Image by Muhammad Ribkhan from Pixabay