Θέμα 3 Βασικοί παράγοντες στο φορολογικό σύστημα

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα φαίνεται να είναι μάλλον απλό στην αρχή. Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες, η φορολογία ξεκινά μόλις κερδίσετε το πρώτο σας ευρώ. Η Ελλάδα έχει διαβαθμισμένο φορολογικό σύστημα.

Πολλοί αλλοδαποί που έρχονται στην Ελλάδα για να εργαστούν και να διαμείνουν μπορεί να βρουν το φορολογικό σύστημα υπερβολικά μπερδεμένο.

Οι ελληνικοί φορολογικοί κανονισμοί μπορεί να είναι περίπλοκοι και να συνοδεύονται από πολλά έγγραφα για τους μη κατοίκους.

Είναι κρίσιμο να καταλάβετε εάν είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή όχι. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρετε το εισόδημά σας και κάνετε πληρωμές φόρων.

Όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι. Μόνο το ατομικό σας εισόδημα στην Ελλάδα υπόκειται σε φορολογία εάν δεν είστε κάτοικος της χώρας.

  • Κατέχετε μόνιμα κατοικία στην Ελλάδα, ή
  • Έχετε μείνει στην Ελλάδα περισσότερο από 183 ημέρες ανά έτος, ή
  • Εργάζεστε ή ασκείτε επάγγελμα στην Ελλάδα, ή
  • Κατέχετε εταιρεία ή επενδύσεις κεφαλαίων στην Ελλάδα, ή
  • Έχετε ετήσιο μισθό άνω των €3,000 (από μισθούς, αυτοαπασχόληση, συντάξεις, διατροφή ή αγροτικές δραστηριότητες.)
  • Οι εταιρείες και οι ιδιώτες πληρώνουν φόρο εισοδήματος
  • Ο ΦΠΑ και τα τέλη χαρτοσήμου αποτελούν παραδείγματα φόρων κατανάλωσης. Όλοι οι φόροι σε διάφορες συναλλαγές, όπως η πώληση κατοικίας, η ταξινόμηση οχήματος ή η πληρωμή συγκεκριμένου φόρου για υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ανήκουν εδώ.
  • Τα ακίνητα και τα κληρονομικά ακίνητα υπόκεινται σε φόρο κεφαλαίου ή ακίνητης περιουσίας

Ολόκληρο το προσωπικό σας εισόδημα φορολογείται στην Ελλάδα. Η χώρα έχει προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές που μπορεί να φτάσουν το 44%. Υπονοεί ότι τα επίπεδά τους αυξάνονται ανάλογα με το εισόδημά σας.

Ο μισθός, η σύνταξη ή τα επαγγελματικά σας κέρδη μπορούν όλα να θεωρηθούν ως πηγές προσωπικού εισοδήματος.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 9% για όποιον κερδίζει λιγότερα από 10.000 €.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 22% εάν κερδίζετε μεταξύ 10.000 και 20.000 €.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 28% εάν κερδίζετε μεταξύ 20.000 και 30.000 €.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 36% για όσους κάνουν από 30.000 έως 40.000 €.

Οι φόροι σε κέρδη άνω των 40.000 € είναι ιδιαίτερα υψηλοί—44%!

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΑΑΔΕ) είναι ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο επιφορτισμένο με την πιστοποίηση και είσπραξη των δημόσιων πόρων, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την έκδοση οδηγιών και εισηγήσεων για την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος.

Δεν υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά της Βουλής των Ελλήνων. Ο Πρόεδρος και άλλα τέσσερα μέλη απαρτίζουν το πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο έχει ως επικεφαλής τον Διοικητή. Ο Ειδικός είναι μια άλλη επιλογή και χρησιμεύουν ως σύμβουλοι.

Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) της ΑΑΔΕ, γνωστή και ως Εφορία χειρίζεται τις οικονομικές συναλλαγές τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων με το κράτος. Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανώνυμων Εταιρειών (ΔΟΥ-ΦΑΕ) είναι αρμόδια για τη φορολόγηση των ανώνυμων εταιρειών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) εάν είναι κάτοικος Ελλάδας, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι εξαρτώμενο πρόσωπο και έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι που έχουν ξεκινήσει επιχείρηση πρέπει να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι μη κάτοικοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μόνο εάν αποκτούν πραγματικό εισόδημα που είναι φορολογητέο με κάποιο τρόπο (π.χ. σε βαθμιαία ή αυτό-αξιολογημένη βάση) ή απαλλάσσεται από τη φορολογία στην Ελλάδα.

Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση παρακράτησης φόρου, συμπεριλαμβανομένου του αυτο-φορολογούμενου ή του ειδικού φορολογητέου εισοδήματος, ο φόρος που παρακρατείται ή εκπίπτει είναι ο ίδιος.

Δεκτές γίνονται μόνο οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις. Εκτός από τις δηλώσεις θανόντων και ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση κατάθεσης Ε3, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν σε χαρτί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι φορολογούμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν στις υπηρεσίες πιστοποίησης myAADE, ηλεκτρονικά. Ο εξουσιοδοτημένος λογιστής μπορεί να υποβάλει δήλωση φορολογουμένων και ηλεκτρονικά εάν δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης.

Στην περίπτωση αυτή, η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό – λογιστή – λογιστικό γραφείο αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2, και Ε3 και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδότησης λογαριασμού του φορολογούμενου, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ.