Θέμα 2 Ένταξη, διαφορετικότητα και δικαιώματα στην Ελληνική αγορά εργασίας

Οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν το ίδιο ωράριο, καθώς οι ώρες εργασίας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπηρεσίες τωντης επιχείρησης. Ωστόσο, υπάρχει ένας γενικός οδηγός.

Το ωράριο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ οι ημέρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Κατά γενικό κανόνα οι ώρες εργασίας ξεκινούν από 07:00 – 09:00 έως τις 15:00 – 17:00. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας είναι συνηθισμένες και πρέπει να πληρώνονται επιπλέον.

Ώρες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα: Οι ώρες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι υποχρεωτικές: Οι τράπεζες λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:00/14:30. Οι περισσότερες επιχειρήσεις και καταστήματα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 -21:00 και το Σάββατο 09:00 – 14:00, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν από 08:00-20:00/21:00 από Δευτέρα έως Σάββατο, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις και καταστήματα της Κυριακής παραμένουν κλειστά.

Μετά την πανδημία COVID-19 υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ακολουθούν την εξ αποστάσεως εργασία, “εργασία από το σπίτι” ανάλογα με το είδος της εργασίας.

Η αναρρωτική άδεια είναι δυνατή μετά από ενημέρωση του προϊσταμένου.

Ωράριο Εργασίας

Το ωράριο του εργαζομένου, ως προς την έναρξη και λήξη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζεται από τον εργοδότη, ορίζεται συγκεκριμένα με την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφεται στη βεβαίωση του Π.Δ. 156/94.

Νόμιμες Ώρες 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3385/2005 το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο ορίζεται σε 45 ώρες ανά πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και 48 ώρες ανά εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.

Ωράριο εργασίας βάσει σύμβασης

Οι ώρες αυτές καθορίζονται από ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις και οι ώρες εργασίας μπορεί να είναι λιγότερες αλλά ποτέ περισσότερες από τις νόμιμες ώρες (40  ώρες/εβδομάδα). 8 ώρες/ημέρα σε περίπτωση 5ήμερης εβδομάδας εργασίας ή 6,40 ώρες/ημέρα σε περίπτωση 6ήμερης εβδομάδας εργασίας.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/3810795/

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ελλάδα τηρεί αρκετές αργίες. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, κάθε Κυριακή είναι αργία, ενώ υπάρχουν έξι υποχρεωτικές επίσημες αργίες, δύο προαιρετικές και μερικές ακόμη αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Εργασίας, τόσο κινητές όσο και ακίνητες.  Οι περισσότερες επιχειρήσεις και εταιρείες ακολουθούν το ημερολόγιο των αργιών και παραμένουν κοντά σε συγκεκριμένες ημέρες.

2023 2024 2025 2026
Καθαρά Δευτέρα
27/2
18/3
3/3
23/2
Μεγάλη Παρασκευή
14/4
3/5
18/4
10/4
Κυριακή του Πάσχα
16/4
5/5
20/4
12/4
Δευτέρα του Πάσχα
17/4
6/5
21/4
13/4
Αγίου Πνεύματος
29/5
20/5
9/6
25/5

Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου

Κοίμηση της Θεοτόκου: 15 Αυγούστου

Θεοφάνεια: 6 Ιανουαρίου

Επέτειος του Όχι: 28 Οκτωβρίου

Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας: 25  Μαρτίου

Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου

Εργατική Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου

Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων: 26  Δεκεμβρίου

https://www.pexels.com/el-gr/photo/4559555/

Εθνική νομοθεσία:  Ένταξη, ποικιλομορφία και δικαιώματα στην ελληνική αγορά εργασίας

  • Η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ). Απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά προνόμια, την εκπαίδευση και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.
  • Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78/ΕΚ). Περιορίζεται στον τομέα της απασχόλησης και του επαγγέλματος, αλλά καλύπτει τους λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων,αναπηρίας, της ηλικίας και του σεξουαλικού προσανατολισμού.
  • Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε και παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
  • Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 3896/2010.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας έχει υιοθετήσει ορισμένες γενικές συστάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων.

Οδηγία 2014/54/ΕΕ σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Με τον νόμο 4443/2016 ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι οδηγίες του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ σχετικά με τη φυλετική ισότητα και την ισότητα στην απασχόληση, αντίστοιχα.

Η καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού νόμου 4285/2014 – “ΦΕΚ 191/Α/10-9-2014”

https://www.pexels.com/el-gr/photo/613508/

Αναστοχασμός

Μπορείτε να σχολιάσετε τις συμβάσεις εργασίας και το ωράριο εργασίας; Έχετε κάποια εμπειρία;