Θέμα 1 Τι είναι η σχεδιαστική σκέψη και για ποιο λόγο τη χρειαζόμαστε;

  • Η σχεδιαστική σκέψη είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με προτεραιότητα τις ανάγκες του καταναλωτή πάνω απ’ όλα. Βασίζεται στην παρατήρηση, με ενσυναίσθηση, του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και χρησιμοποιεί μια επαναληπτική, πρακτική προσέγγιση για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων (Pamfilie & Croitoru, 2018)
  • Η διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης δεν είναι μια προβληματοκεντρική σκέψη.
  • Είναι ένα είδος σκέψης που επικεντρώνεται στις λύσεις που βρίσκονται, καλώντας τη φαντασία, τη λογική, τη διαίσθηση και τη συστημική συλλογιστική για να εξερευνήσει τις διαφορετικές δυνατότητες και να παράγει αποτελέσματα που στη συνέχεια θα ωφελήσουν στο έπακρο τον καταναλωτή ( Pamfilie & Croitoru, 2018).
https://pixabay.com/photos/coffee-phone-paper-business-792113/

Γιατί είναι σημαντική η Σχεδιαστική Σκέψη;

Η σχεδιαστική σκέψη συνδυάζεται με την εμπειρία του χρήστη. Έχει αποδειχθεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής επιτυχίας πολλές φορές.

Αυτή η έννοια της “σχεδιαστικοκεντρικής” σκέψης περιλαμβάνει τη σύλληψη λύσεων και αντιπροσωπεύει μια δημιουργική διαδικασία που βασίζεται στην οικοδόμηση ιδεών, τη δημιουργία νέων και καινοτόμων ιδεών που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής (Pamfilie & Croitoru, 2018).

Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν περιορίζεται επομένως σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή τομέα.

https://www.freepik.com/free-photo/group-business-people-having-meeting_2767787.htm#query=business&position=8&from_view=keyword

Οφέλη της σχεδιαστικής σκέψης

Τα μέλη της ομάδας θα ενθαρρύνονται να αμφισβητούν τους παλιούς τρόπους σκέψης. Θα ασχοληθούν επίσης με την ενσυναίσθητη σκέψη, η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών και των αναγκών τους. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το προσωπικό γίνεται πιο παραγωγικό, καθώς έχουν την ελευθερία να δοκιμάζουν διάφορες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Τοποθετώντας τον καταναλωτή σας (ή τον πελάτη σας) στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας θα οδηγήσουν σε καλύτερη εμπειρία του πελάτη. Η φάση της διαδικασίας σχεδιαστικής σκέψης που ονομάζεται προτυποποίηση, σας επιτρέπει να κάνετε ανάλυση ανατροφοδότησης που θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τις ανάγκες του καταναλωτή σας και να επιστρέψετε για να αντιμετωπίσετε συστηματικά κάθε ανάγκη και επιθυμία.

Αφού υιοθετήσετε αυτή τη μεθοδολογία και αυτή αντανακλάται στη δημιουργία και την παράδοση του προϊόντος σας, η εταιρεία σας θα γίνει γνωστή για το ότι ακούει το κοινό της. Αυτό θα οδηγήσει στο να αισθάνονται οι πελάτες σας ότι ακούγονται και τελικά θα γίνουν πιστοί στην εταιρεία σας και με την πάροδο του χρόνου θα ανταποκρίνονται με θετικά συναισθήματα στο λογότυπό σας ή στο περιεχόμενο marketing σας.

  • Enhances productivity Team members will be encouraged to challenge old ways of thinking. They will also engage in empathetic thinking, which will lead to better understanding of the consumers and their needs. The effect of that is that the staff becomes more productive as thy have freedom to try out various approaches to product and/or service development.
  • Cultivates Better Customer Experiences By putting your consumer (or customer) in the middle of your design process, your products or services will lead to better customer experience.The phase of the design thinking process calleed prototyping, allows you to do feedback analysis that will allow you to understand your consumer’s needs and go back to systematically address each need and desire.
  • Improves Public Perception After you adopt this methodology and it is reflected in the creation and delivery of your product, your company will become known for listening to its audience. That will lead to your customers feeling heard and they will ultimately become loyal to your company and over time will respond with positive emotions to your logo or your marketing content.

There are different various frameworks of design thinking suggested for different industries. Most frameworks include a number of five to seven steps that describe the process.

Design thinking is not always a linear process. Some of the steps described in the schema below may happen several times, and one might even jump back and forth between them.

Moving through the phases of design thinking can help someone start from scratch and move to a new, innovative solution.

The framework presented below includes the five steps in included in the Stanford guide.  The  step of implementation is seen in other frameworks and has been included here because implementation is crucial.

Source: https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process

Empathize: The goal in this first step is to understand your customer, by doing research and gathering information. For this purpose, you can conduct interviews, organize focus groups, do observations and run surveys. Unless you get into the desires and needs of people you are designing for, what you’re doing cannot be considered Design Thinking.

Define: As a design thinker to define the challenge you are taking on, based on what you have learned about your user and about the context. After becoming an instant-expert on the subject and gaining invaluable empathy for the person you are designing for, this stage is about making sense of the widespread information you have gathered. The questions you should keep in your mind are, What is the problem I am looking at? Why? This is the question that will help framing the problem. Then you should move to How? That will make your problem statement more specific.

Ideate: You ideate in order to transition from identifying problems to creating solutions for your users. Ideation is your chance to combine the understanding you have of the problem space and people you are designing for with your imagination to generate solution concepts. Ideation is what provides both the fuel and also the source material for building prototypes and getting innovative solutions into the hands of your users.

Prototype: This mode is where you create anything the user can interact with. It can be a wall of post-it notes, a gadget you put together, a role-playing activity or a storyboard. To create a prototype, start building something with post-its and/or tape. Identify what is tested. It’s a good idea to come up with a question that can be answered when testing the prototype. Think about what you hope to test, what kind of behavior or response you expect.

Test: This is the mode  closer to the protorype and that is why posing the right questions at prototype mode is important. This is when you solicit feedback, about the prototypes you have created, from your users and have another opportunity to gain empathy for the people you are designing for. Testing is another opportunity to understand your user but putting the prototype on their hands, observe and note their interaction with it, how they handle it. It is highly recommend it to test a prototype in a way that feels like an experience for the user.

Implement: This is a step not always included in graphs that include the design thinking process. This is the step where you put your vision into effect and you make sure that your solution is materialized and is practically used by your end users.

Πλαίσιο Σχεδιαστικής Σκέψης

Υπάρχουν διάφορα πλαίσια σχεδιαστικής σκέψης που προτείνονται για διαφορετικές βιομηχανίες. Τα περισσότερα πλαίσια περιλαμβάνουν έναν αριθμό πέντε έως επτά βημάτων που περιγράφουν τη διαδικασία.

Η σχεδιαστική σκέψη δεν είναι πάντα μια γραμμική διαδικασία. Ορισμένα από τα βήματα που περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα μπορεί να συμβαίνουν πολλές φορές και μπορεί ακόμη και να μεταπηδά κανείς μεταξύ τους.

Η κίνηση μέσα από τις φάσεις της σχεδιαστικής σκέψης μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ξεκινήσει από το μηδέν και να προχωρήσει σε μια νέα, καινοτόμο λύση.

Το πλαίσιο που παρουσιάζεται στη συνέχεια περιλαμβάνει τα πέντε βήματα που περιλαμβάνονται στον οδηγό του Στάνφορντ.  Το βήμα της υλοποίησης συναντάται και σε άλλα πλαίσια και συμπεριλήφθηκε εδώ επειδή η υλοποίηση είναι ζωτικής σημασίας.

Source: https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process

Διαδικασία Σχεδιαστικής Σκέψης- Βήματα