Θέμα 1 Εισαγωγή

Σήμερα οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικό συστατικό των πιο χρήσιμων δεξιοτήτων, ιδίως για τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τη νέα ψηφιακή οικονομία. Ως εκ τούτου, σχεδόν όλος ο πληθυσμός χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή στην καθημερινή του ζωή και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι αποκτηθείσες ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη χρήση εφαρμογών και προγραμμάτων και ψηφιακών συσκευών.

Συγκεκριμένα, η UNESCO ορίζει τις ψηφιακές δεξιότητες ως:

“ένα φάσμα ικανοτήτων για τη χρήση ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών επικοινωνίας και δικτύων για την πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται και να επιλύουν προβλήματα για την αποτελεσματική και δημιουργική αυτοπραγμάτωση στη ζωή, τη μάθηση, την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες γενικότερα”.

Source: Image by Joseph Mucira from Pixabay