Θέμα 1 Εισαγωγή στην ελληνική αγορά εργασίας, συμβάσεις εργασίας και δικαιώματα

Παρόλο που η νομική γλώσσα είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των συμβάσεων που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα και ορισμένων από τις σχετικές ρυθμίσεις.

Ως εξαρτημένη απασχόληση θεωρείται η απασχόληση στην οποία ο εργαζόμενος εξαρτάται οικονομικά από έναν μόνο εργοδότη για το εισόδημά του.

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συμβάσεις εργασίας μικρής διάρκειας (εκ περιτροπής), συμβάσεις μέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης, εξ αποστάσεως εργασίας), συμβάσεις εποχικά απασχολούμενων ξενοδοχειακών εργαζομένων, καταγγελία εργασιακής σχέσης (διάκριση εργαζομένων προσώπων σε μισθωτούς και εργάτες και τεχνικούς, υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, πληρωμή μειωμένης απόλυσης, παραγραφή, επιζήμια αλλαγή όρων απασχόλησης, ισχύς-ακυρότητα καταγγελίας, περίοδος δοκιμασίας, καταγγελία σύμβασης από τον μισθωτό κ.λπ.), προστασία εργαζόμενοι σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης, απόσπαση εργαζομένων, διαθεσιμότητα εργαζομένων, εργασία για μισθωτούς μακριά από τον συνήθη τόπο εργασίας, κώλυμα στην παροχή της εργασίας χωρίς υπαιτιότητα, ανωτέρα βία, προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση, προστασία των μισθωτών στρατευσίμων, εργατικές ρυθμίσεις του νομοθετικού διατάγματος 3789/1957. Τα θέματα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Μονάδας Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων

  1. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δημιουργείται για συγκεκριμένο λόγο και μπορεί να ανανεωθεί όσες φορές χρειαστεί εάν υπάρχει λόγος. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει λόγος για σύμβαση ορισμένου χρόνου, μπορεί να θεωρηθεί ως αορίστου χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις.
  2. Οι μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής είναι επίσης γνωστές συμβάσεις εργασίας για τις οποίες ενδέχεται να εφαρμόζονται ειδικές νομοθετικές διατάξεις.

Ο εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως τους βασικούς όρους απασχόλησης στον εργαζόμενο εντός δύο μηνών από την έναρξη της εργασίας του. Γενικά, μια σύμβαση εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων λεπτομερειών):

  • Τα ονόματα του εργοδότη και του υπαλλήλου και άλλες βασικές πληροφορίες (διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.).
  • Τον τόπο εργασίας.
  • Περιγραφή της θέσης εργασίας, του ρόλου και της κατηγορίας στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος.
  • Την διάρκεια της σύμβασης και την ημερομηνία έναρξης.
  • Την μισθοδοσία και άλλες πρόσθετες παροχές.
  • Τα καθημερινά και τα εβδομαδιαία ωράρια εργασίας.
Photo by Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-dress-shirt-wearing-eyeglasses-3727513/