Θέμα 1 Βήματα και συμβουλές για την ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα, Νομικό πλαίσιο για την ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα ως ΠΤΧ

Νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΠΤΧ (Πολίτες Τρίτων Χωρών) στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Νομικές κατηγορίες:

 1. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
  •  Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες 
  • Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας   
 1. Αιτούντες άσυλο.
 2. Μετανάστες – Υπήκοοι τρίτων χωρών με άδεια διαμονής.
 3. Προσωρινή Προστασία (Ουκρανία).
https://www.pexels.com/el-gr/photo/5669602/
 • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες: Άδεια διαμονής για 3 χρόνια
 • Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας: Άδεια διαμονής για 1 + 2 χρόνια

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα:

Έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή να ιδρύσουν επιχείρηση στη χώρα, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις για την άσκηση κάθε επαγγέλματος χωριστά.

Οι αιτούντες άσυλο, μετά την πάροδο 6 μηνών και αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας και κατέχουν έγκυρη “κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία”, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αμειβόμενη απασχόληση, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

Ωστόσο, οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν δικαίωμα αυτοαπασχόλησης ή έναρξης δικής τους επιχείρησης.

Προκειμένου να εργαστούν νόμιμα, η κάρτα αιτούντος άσυλο πρέπει να είναι σε ισχύ.

Για να μπορέσουν να εργαστούν νόμιμα, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (από την Υπηρεσία Ασύλου-Υπαλλήλων Ασύλου) και ΠΑΑΥΠΑ (προσωρινό ασφαλιστικό νούμερο). Αν κάποιος γίνει αναγνωρισμένος πρόσφυγας, πρέπει να πάει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (γνωστό ως ΚΕΠ) για να μετατρέψει το ΠΑΑΥΠΑ σε ΑΜΚΑ). Έχουν ένα μήνα από τη στιγμή που θα λάβουν τη θετική απάντηση για να το κάνουν αυτό.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/5668481/

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών με άδεια διαμονής έχουν το δικαίωμα να εργάζονται ως μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι ή να ιδρύουν επιχείρηση.

Επτά (7) Κατηγορίες Αδειών Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών:​

 1. Για εργασία και επαγγελματικούς λόγους.
 2. Για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους.
 3. Για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση.
 4. Για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών.
 5. Για οικογενειακή επανένωση.
 6. Μακράς διάρκειας.
 7. Νόμιμης διαμονής.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ειδική παράγραφος στην ελληνική νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα σε πολίτες τρίτων χωρών να ξεκινήσουν μια επενδυτική δραστηριότητα.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/3184292/

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών και της διασποράς, για να εξασφαλίσει την ταχεία και αποτελεσματική ένταξη των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην αγορά εργασίας. Η προσωρινή προστασία ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ ισχύει για ένα έτος με την δυνατότητα να ανανεωθεί.

Οι δικαιούχοι της επικουρικής προστασίας έχουν το δικαίωμα να εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και να παρακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους εργαζόμενους από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας.