Βιβλιογραφικές Αναφορές

Alan L. Olsen (n.d.), How to demonstrate mutual respect in the workplace, Groco, retrieved from: https://groco.com/article/how-to-demonstrate-mutual-respect-in-the-workplace/

Council Directive 2000/43/EC, 27/11/ 2000, EurLex, retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0043

Council Directive 2000/78/EC, 27/11/2000, EurLex, retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078

Deer M. (2020), The importance of respect in the workplace, CPD Online College, retrieved from: https://cpdonline.co.uk/knowledge-base/business/importance-respect-workplace/#:~:text=Mutual%20respect%20in%20the%20workplace,perform%20at%20their%20very%20best.

Directive 2006/54/EC, 5/7/2006, EurLex, retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0054

Directive 2014/54/EU, 16/6/2014, EurLex, retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0054

ECRI, (N.D.), European Commission against Racism and Intolerance, retrieved from: https://rm.coe.int/leaflet-ecri-2019/168094b101

EVASON, NINA (2019) “Greek Culture – Core Concepts”, https://culturalatlas.sbs.com.au/greek-culture/greek-culture-core-concepts 

European Commission (2014), Law 4251/2014 – Immigration, Social Integration Code and other provisions, retrieved from: https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/law-42512014-immigration-social-integration-code-and-other-provisions_en#:~:text=The%20Law%20no%204251%20published,integration%20in%20the%20Hellenic%20Republic

European Commission (n.d.), Labour market information: Greece, retrieved from: https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/labour-market-information/labour-market-information-greece_el 

FRA, (2020), Franet National contribution to the Fundamental Rights Report 2020, retrieved from: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/greece-frr2020_en.pdf

Office Holidays (n.d.), National Holidays in Greece, retrieved from: https://www.officeholidays.com/countries/greece/2022

Penn S. (2019), Cultural Communication Barriers in the Workplace, Chron, retrieved from: https://smallbusiness.chron.com/cultural-communication-barriers-workplace-13888.html

Percy, Sally. “Six Top Tips For Networking In the New World of Work”. Forbes, 23 Jun 2021, https://www.forbes.com/sites/sallypercy/2021/06/23/six-top-tips-for-networking-in-the-new-world-of-work/?sh=6958a21032b4

Point Park University (2021), Top 8 Cultural Differences in Nonverbal Communication, retrieved from: https://online.pointpark.edu/business/cultural-differences-in-nonverbal-communication/

Refugee Info (2022), Work Culture in Greece, retrieved from: https://www.refugee.info/greece/working-in-greece–greece/work-culture-in-greece?language=en

Segal T. (2022), Culture Shock, Investopedia, retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/c/culture-shock.asp

University of Washington (n.d.), International students and cultural shock, retrieved from: https://www.washington.edu/counseling/resources-for-students/international-students-and-cultural-shock/#:~:text=Culture%20shock%20describes%20the%20impact,ways%20of%20a%20new%20country.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4285/2014, 10.9.2014, retrieved from: https://www.e-nomothesia.gr/kat-anthropina-dikaiomata/n-4285-2014.html

Οδηγός του Πολίτη, (2014), ΝΟΜΟΣ 4285/2014. Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας, retrieved from: https://www.odigostoupoliti.eu/nomos-42852014-katapolemisiratsismoukexenofovias/

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (n.d.), Χρονικά Όρια Εργασίας, retrieved from: https://ypergasias.gov.gr/ergasiakesscheseis/atomikesergasiakessxeseis/chronikaoriaergasias/

Υπουργείο Εσωτερικών (2011), Νέο ωράριο εργασίας Υπαλλήλων Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, retrieved from: https://www.ypes.gr/neoorarioergasiasypallilondimosioyotanpdd/