Ενότητα 1.2: Τοπικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στρατηγικής στην Ελλάδα

Last updated: 20 Ιουνίου, 2023

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  • Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής εκπαίδευσης στους τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών ένταξης των γυναικών ΥΤΧ.
  • Στόχος της είναι να καταδείξει κύριες βέλτιστες πρακτικές πρωτοβουλιών ένταξης που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στη συνέχεια να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τις πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων
Photo by fauxels: https://www.pexels.com/photo/group-of-people-gathered-around-wooden-table-3184360/