Ενότητα 1.1: Τοπικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στρατηγικής

Last updated: 20 Ιουνίου, 2023

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  • Η παρούσα ενότητα στοχεύει στην παροχή πρακτικής εκπαίδευσης σε τοπικούς δρώντες ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών ένταξης Γυναικών ΥΤΧ.
  • Στόχος της είναι να καταδείξει πώς οι τοπικές κυβερνήσεις, ιδίως οι δήμοι, μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική για την ένταξη των μεταναστριών.
  • Επιπλέον, θα διερευνήσει τις βέλτιστες πρακτικές των δήμων και άλλων τοπικών φορέων που έχουν επιτύχει τη συμμετοχή των Γυναικών ΥΤΧ.
Photo by RODNAE Productions: https://www.pexels.com/photo/students-in-the-library-8419263/